Vyberte si z několika forem vstupů na zahraniční trhy


Licenční obchody – licence znamená poskytnutí povolení k činnosti, která je v opačném případě zakázaná. To znamená, že firma poskytne jinému subjektu práva k nehmotným statkům, které mohou být tímto subjektem využity například při výrobě produktu chráněného patentem.
Licenci firma poskytuje v následujících případech:
·         nemá možnost zavést výrobu svých produktů také v zahraničí,
·         existují bariéry, které neumožňují přímý vývoz produktů,
·         trh zahraniční země je politicky nestabilní nebo příliš malý, aby se vyplatilo investovat do vybudování vlastní výrobní linky,
·         prodej práv k průmyslovému vlastnictví je spojený s určitým výhodným kooperačním vývozem…
Firmy naopak licence nakupují v následujících případech:
·         zahraniční patenty jsou mnohem lepší, než které by dokázali vyvinout,
·         část vyráběných produktů má patent na zahraničním trhu,
·         na spotřebním trhu jsou velice nízké marže, tudíž se vyplatí prodávat a nakupovat patenty.
uložení peněz
Výrobní kooperace –jedná se o to, že je výrobní program rozdělený mezi výrobce z různých zemí, čímž ale nedojde k jejich kapitálovému propojení. Využívají se tak rozdíly v nákladovosti jednotlivých komponentů či finálních produktů, v tom, že někteří výrobci disponují výzkumně-vývojovými kapacity, díky čemuž mohou dosahovat snižování celkových nákladů, což umožní realizaci výrobků za konkurenceschopné ceny pro světový trh. Rovněž však může dojít ke zvýšení kvality.

Franchising –franšízer na základě smlouvy opravňuje jednotlivé franšízanty k tomu, aby užívali jeho obchodní jméno či ochrannou známku ve své společnosti, poskytuje jim know-how, vlastní systém řízení, prodejní i technickou pomoc… a franšízant se zavazuje platit stanovenou odměnu.

Smlouvy o řízení –jedná se o zvláštní smluvní vztah, na jehož základě dochází k poskytování řídících znalostí a manažerů. Jedná se tedy o přenos určité osvědčené koncepce řízení do zahraničí. Odměna může být stanovená jako procento z obratu, podíl na zisku či právo na akcicích.
ruka s razítkem
Zušlechťovací operace –jejich cílem a podstatou je zpracování různých surovin či materiálů do vyššího stupně (například až do formy hotového produktu). Důvodem přenechání těchto operací jsou zejména nižší náklady, které může zahraničí poskytovat.